ටයර් රෝල් පුහුණුකරු

  • ශක්ති පුහුණු ටැංකිය ස්ලෙඩ් කාර් රෝදය

    ශක්ති පුහුණු ටැංකිය ස්ලෙඩ් කාර් රෝදය

    1. මෙම ව්‍යායාම් ශාලාවේ ශක්තිමත් පුහුණු ස්ලෙඩ් ට්‍රොලියක් වැනිය, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ පරිපූර්ණ ව්‍යායාම හැඟීම් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් කැමති පරිදි තහඩු සහ වෙනත් ඕනෑම බරක් ඇතුළත තැබිය හැකිය.

    2. ශක්තිමත් රෝද: මෙම ව්‍යායාම් ශාලාවේ බල පුහුණු ව්‍යායාම ස්ලෙඩ් එකේ බරට සහය වීම සඳහා ශක්තිමත් රෝද හතරක් ඇත.මෙතරම් බරක් ඇතුළත තැබූ විට එය නැගී සිටීමට නොහැකි බව පරිශීලකයින් කරදර විය යුතු නැත.